Category Archive: ฝ่ายสันทนาการและบ้านพักสวัสดิการ

ต.ค.
24

คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง

เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุง แก้ไข กฏ ระเบียบ …

Continue reading »

ม.ค.
02

สัญญาการเข้าพักในบ้านพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลธัญบุรี

มิ.ย.
24

หลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าประกันความเสียหายบ้านพักสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๒