Category Archive: กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ก.ค.
03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

พ.ค.
10

ตารางการคำนวณเงินบำนาญ และเงินบำนาญสมาชิก กบข.ของข้าราชการและตารางการคำนวณบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. ตัวอย่างตารางการคิดบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ 2. ตัวอย …

Continue reading »

พ.ค.
10

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง มอบอำนาจบริหารงานบุคคล

มี.ค.
20

ประชาสัมพันธ์ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562

มี.ค.
08

ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเ …

Continue reading »