Category Archive: ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม

เม.ย.
08

หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และดูงาน

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโล …

Continue reading »

มี.ค.
17

แบบฟอร์ม รายงานติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ

แบบฟอร์ม รายงานติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสม …

Continue reading »

ก.พ.
04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบรายวิชาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ …

Continue reading »

ม.ค.
16

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเ …

Continue reading »

ธ.ค.
29

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ เรื่อง …

Continue reading »