Category Archive: ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม

ธ.ค.
29

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมห้ …

Continue reading »

ธ.ค.
03

ปรึกษาหารือจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ประจำปี 2558

ผศ.ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล รองผอ.สำนักเสริมการศึกษาและบริกา …

Continue reading »

ก.ย.
02

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางว …

Continue reading »

ส.ค.
26

ภาพการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

ภาพการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายวิชาการและสายสนับสนุน เดือ …

Continue reading »

มิ.ย.
09

รายงานผลการศึกษาฝึกอบรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

รายงานผลการศึกษาฝึกอบรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานปร …

Continue reading »