Category Archive: ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม

ต.ค.
27

”โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน”

”โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับบุคลากรสายส …

Continue reading »

ส.ค.
31

แบบฟอร์ม รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ

ก.ค.
05

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบ …

Continue reading »

มิ.ย.
27

โครงการภาวะผู้นำ

มี.ค.
10

แบบฟอร์ม รายงานติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ