Category Archive: ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม

ก.พ.
24

รายงานการใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ

ก.พ.
10

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหาร

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหาร ระดับหัวหน้า …

Continue reading »

พ.ย.
26

โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ

บรรยากาศโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ https:/ …

Continue reading »

พ.ย.
16

โครงการงานสารบรรณและการจดบันทึกรายงานการประชุม

โครงการงานสารบรรณและการจดบันทึกรายงานการประชุม https:// …

Continue reading »

ต.ค.
26

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  2559