Category Archive: ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม

มิ.ย.
15

โครงการการสร้างและการพัฒนาคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

โครงการการสร้างและการพัฒนาคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานที่มี …

Continue reading »

พ.ค.
27

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการและสายสนับสนุน 2558

พ.ค.
27

บรรยากาศ โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับบุคลากร

พ.ค.
26

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

พ.ค.
07

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง โครงการย่อยที่ 1

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กลาง สูงมหาวิทยาลัยเทคโนโ …

Continue reading »