Category Archive: ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม

พ.ค.
07

โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร …

Continue reading »

พ.ค.
07

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารม …

Continue reading »

พ.ค.
06

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการป …

Continue reading »

เม.ย.
29

VDO เรื่องเทคนิคการบริหารเวลา

VDO เรื่องเทคนิคการบริหารเวลา ณ อาคารเรียนรวมฯ 13 ชั้น …

Continue reading »

เม.ย.
29

VDO เรื่องการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

VDO เรื่องการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ณ …

Continue reading »