Category Archive: ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.
22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง ผลการสอบ …

Continue reading »

ต.ค.
21

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งระดับชำนาญการ

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินต …

Continue reading »

ต.ค.
14

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของกลุ่มผู้ส่งผลงานแล้ว ประจำเดือนกันยายน 2563 ของบุคลากรสายสนับสนุน

รายงานความก้าวหน้าเดือน-ก.ย.63

ต.ค.
12

การจัดจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับปรับปรุง) 1.1  …

Continue reading »

ต.ค.
01

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563

https://rmutt.thaijobjob.com/