Category Archive: ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.
11

โครงการสวัสดิการไม่มีเงินฝาก (เพื่อที่อยู่อาศัย)

ก.ค.
03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

มิ.ย.
28

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของกลุ่มผู้ส่งผลงานแล้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2562

มิ.ย.
26

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัค …

Continue reading »

มิ.ย.
18

แบบฟอร์มทะเบียนประวัติบุคลากร (ระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากรออนไลน์/HR ONLINE)

แบบฟอร์มทะเบียนประวัติ https://hr.rmutt.ac.th