Category Archive: ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.
06

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560

ต.ค.
02

คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เรื่อง แต่งตั้งรองอธิก …

Continue reading »

ต.ค.
02

แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ก.ย.
28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อ …

Continue reading »

ก.ย.
25

แจ้งเวียนด้วยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) สำนักงานก.พ. แจ้งเรื่องเพื่อให้หน่วยงานภายในสังกัดมทร.ธัญบุรี ใช้เป็นแนวทางประกอบการบริหารพนักงานราชการ และถือปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

แจ้งเวียนด้วยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) สำนักง …

Continue reading »