Category Archive: ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.
22

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 มีมติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ธ.ค.
18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลื …

Continue reading »

ธ.ค.
14

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563

ธ.ค.
14

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 / 2564

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 / 25 …

Continue reading »

ธ.ค.
09

การเปลี่ยนสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ประจำปี 2564

รายชื่อสถานพยาบาลประจำปี 2564 สปส. 9-02