Category Archive: ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.
07

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ธ.ค.
07

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563

รายละเอียด กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบประเมินความรู้ …

Continue reading »

ธ.ค.
01

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563

พ.ย.
17

การให้ความสนับสนุนการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ย.
17

การให้ความสนับสนุนการศึกษาบุตร