Category Archive: ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.
14

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563

ธ.ค.
14

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 / 2564

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 / 25 …

Continue reading »

ธ.ค.
09

การเปลี่ยนสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ประจำปี 2564

รายชื่อสถานพยาบาลประจำปี 2564 สปส. 9-02

ธ.ค.
07

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ธ.ค.
07

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563

รายละเอียด กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบประเมินความรู้ …

Continue reading »