Category Archive: ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.
03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” สำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคลังสม …

Continue reading »

ธ.ค.
01

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563

พ.ย.
17

การให้ความสนับสนุนการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ย.
17

การให้ความสนับสนุนการศึกษาบุตร

ต.ค.
27

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศหลักเกณฑ์การต่อเวลาราชการ พ.ศ. 2558