Category Archive: ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.
28

หลักเกณฑ์ระบบบริหารงานบุคคลใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงแก้ไขให้สอด …

Continue reading »

ก.ค.
28

การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

– หนังสือ สกอ. ที่ เรื่อง การจัดตำแหน่งและการจัดข …

Continue reading »

ก.ค.
28

ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราช …

Continue reading »

ก.ค.
28

โครงการอบรม Program : ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐานสมรรถนะ

โครงการอบรม Program : ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐาน …

Continue reading »

ก.ค.
28

นโยบายการดูแลกำกับองค์การที่ดี (ฉบับสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติแล้ว)

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organization Governance …

Continue reading »