Category Archive: แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา

ต.ค.
11

แบบฟอร์ม มทรธ.61- 6S3 -001 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลประกอบการกำกับติดตามการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ปีงบประมาณ 2562

ต.ค.
11

แบบฟอร์ม มทรธ.61- 6S3-002 ตัวชี้วัด S3 ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี

ม.ค.
17

แบบฟอร์มรายงานการติดตามผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรเชิงบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ส.ค.
31

แบบฟอร์ม รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ

ส.ค.
19

แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล ปี 2560