Category Archive: การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เม.ย.
08

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนเมษายน 2564

สรุปรายชื่อความคืบหน้า(เม.ย.64)

มี.ค.
10

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สรุปข้อมูลของ ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนมีนาคม 2564

ก.พ.
08

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปจำนวนผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2563

ก.พ.
01

สรุปข้อมูลผู้เสนอขอที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ม.ค.
04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม 2564