Category Archive: การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ต.ค.
01

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ก.ย.
22

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปจำนวนผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2563

ธ.ค.
16

ผลงานและเอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ก.ย.
24

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒