Category Archive: การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ก.พ.
08

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปจำนวนผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2563

ก.พ.
01

สรุปข้อมูลผู้เสนอขอที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ม.ค.
04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม 2564

ธ.ค.
03

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2563

สรุปรายชื่อความคืบหน้าธ.ค.63

พ.ย.
11

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปรายชื่อความคืบหน้าพ.ย.63