Category Archive: การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ธ.ค.
03

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2563

สรุปรายชื่อความคืบหน้าธ.ค.63

พ.ย.
11

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปรายชื่อความคืบหน้าพ.ย.63

ต.ค.
01

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ธ.ค.
16

ผลงานและเอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ก.ย.
24

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒