Category Archive: ลูกจ้างชั่วคราว

มี.ค.
20

ประชาสัมพันธ์ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562

มี.ค.
26

คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

ด้วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แจ้งคู่มือการจ้างลูกจ้า …

Continue reading »

ม.ค.
22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูชาวต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นล …

Continue reading »

ม.ค.
09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครครูผู้ช่วยสังกัดโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมทร.ธัญบุรี

รายละเอียดการรับสมัครครูผู้ช่วยสังกัดโรงเรียนสาธิตนวัตก …

Continue reading »

มิ.ย.
23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง วันหยุดชดเชยของทางราชการ