Category Archive: การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน

พ.ค.
06

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน ตําแหน่งประเภทผู้บริหารระดับตําแหน่งผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงานคณบดีและหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ ครั้งที่ 1/2564

เอกสารแนบรายละเอียด ใบสมัคร

เม.ย.
27

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ

#ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ท …

Continue reading »

เม.ย.
27

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ

#ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ท …

Continue reading »

มี.ค.
24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งระดับชำนาญการ

มี.ค.
22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ