Category Archive: การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน

ก.พ.
10

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ก.พ.
02

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินต …

Continue reading »

ม.ค.
22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 มีมติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ

ม.ค.
14

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ประกาศ-มทร.-รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกระดับชำนาญการ

ม.ค.
13

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของกลุ่มผู้ส่งผลงานแล้ว ประจำเดือนธันวาคม 2563