Category Archive: การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน

ก.ค.
19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าการรับประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

มิ.ย.
28

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของกลุ่มผู้ส่งผลงานแล้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2562

พ.ค.
31

สรุปผลการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562