Category Archive: การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน

ต.ค.
14

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของกลุ่มผู้ส่งผลงานแล้ว ประจำเดือนกันยายน 2563 ของบุคลากรสายสนับสนุน

รายงานความก้าวหน้าเดือน-ก.ย.63

ก.ย.
17

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินในระดับชำนาญการ

ก.ย.
16

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินในระดับชำนาญการ

ก.ย.
15

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินในระดับชำนาญการ

ส.ค.
05

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ราย นันทนา (ประกาศเข้ารับการคัดเลือกชำนาญการ)