Category Archive: เอกสารดาวน์โหลด

พ.ค.
22

โครงสร้างแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ก.ย.
25

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ก.ย.
12

สิทธิการลาของบุคลากร

ส.ค.
23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ

พ.ค.
10

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง มอบอำนาจบริหารงานบุคคล