Category Archive: เอกสารดาวน์โหลด

มี.ค.
25

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบฟอร์มเสนอขอจัดตั้งส่วนงานภายใน สกอ. Pdf. Word

มี.ค.
22

สิทธิการลาของบุคลากรฯ

1. ตัวอย่างบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 2. แ …

Continue reading »

ก.พ.
18

แบบฟอร์มสมาชิกแจ้งเปลี่ยแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แบบฟอร์มสมาชิกแจ้งเปลี่ยแผนการลงทุน ปัจจุบัน 2564

พ.ค.
22

โครงสร้างแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ก.พ.
01

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลั …

Continue reading »