Monthly Archive: สิงหาคม 2020

ส.ค.
26

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 สังกัดกองกลาง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ พนร.2_2563

ส.ค.
21

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 สังกัดกองกลาง

ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน พนร.2.63

ส.ค.
20

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ

ส.ค.
14

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัค …

Continue reading »

ส.ค.
11

การประเมินผลปฏิบัติการพนักงานราชการ

1. แบบฟอร์ม ประเมินพนักงานราชการ ปี2555 NEW employee แน …

Continue reading »