Monthly Archive: พฤศจิกายน 2020

พ.ย.
27

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 4 ราย

พ.ย.
24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งระดับชำนาญการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อ …

Continue reading »

พ.ย.
17

การให้ความสนับสนุนการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ย.
17

การให้ความสนับสนุนการศึกษาบุตร

พ.ย.
13

แนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่ มทร.ธัญบุรี ปี 2563

แนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่ มทร.ธัญบุรี ปี 256 …

Continue reading »