Monthly Archive: ธันวาคม 2020

ธ.ค.
28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เรื่อง รายชื่ …

Continue reading »

ธ.ค.
24

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน

เครดิตเพจภาพ :: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ธ.ค.
23

ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน

ธ.ค.
22

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 มีมติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ธ.ค.
18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลื …

Continue reading »