Monthly Archive: มกราคม 2021

ม.ค.
28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ม.ค.
22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 มีมติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ

ม.ค.
14

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ประกาศ-มทร.-รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกระดับชำนาญการ

ม.ค.
13

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของกลุ่มผู้ส่งผลงานแล้ว ประจำเดือนธันวาคม 2563

ม.ค.
12

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับของรางวัลปีใหม่ งานราชมงคลสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 2564-2021

รางวัลของขวัญปีใหม่ รางวัลเลขท้าย 2 ตัว (เลขท้ายบัตร)