Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2021

ก.พ.
24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย

ก.พ.
22

สำหรับผู้ประกันตน ม. 33

สำหรับผู้ประกันตน ม. 33 ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ไม่ได้รับส …

Continue reading »

ก.พ.
18

แบบฟอร์มสมาชิกแจ้งเปลี่ยแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แบบฟอร์มสมาชิกแจ้งเปลี่ยแผนการลงทุน ปัจจุบัน 2564

ก.พ.
10

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ก.พ.
08

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปจำนวนผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2563