Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2021

ก.พ.
02

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินต …

Continue reading »

ก.พ.
01

สรุปข้อมูลผู้เสนอขอที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ก.พ.
01

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564