Monthly Archive: เมษายน 2021

เม.ย.
29

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Performance report of human resource management and dev …

Continue reading »

เม.ย.
29

แผนพัฒนาเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Specialized development plan for human resource develop …

Continue reading »

เม.ย.
29

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Human Resource Management and Development Plan

เม.ย.
27

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ

#ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ท …

Continue reading »

เม.ย.
27

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ

#ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ท …

Continue reading »