บุคลากร

PSF/UKPSF

การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

รายงานความก้าวหน้าการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565)

ข้อมูลของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข่าวล่าสุด

ฝึกอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากร มทร.ธัญบุรี