«

»

ต.ค.
24

คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง

เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุง แก้ไข กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างขึ้นใหม่ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ส่วนราชการนำไปใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง15.6 MiB7923

ใส่ความเห็น