«

»

มิ.ย.
03

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

NameSizeHits
NameSizeHits
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
การกำหนดเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง644.3 KiB4473
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 25521.9 MiB1628
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553967.5 KiB801
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 25518.9 MiB1165
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก พ.ศ. 25512.7 MiB1019
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบรรจุแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ พ.ศ. 25512.5 MiB932
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25526.1 MiB4202
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25483.2 MiB1538
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 25482.1 MiB705
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 25502.3 MiB864
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 25523.4 MiB972
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรคณบดี พ.ศ. 25481.2 MiB797
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2549693.0 KiB672
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553.pdf 608.5 KiB774
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 25521.7 MiB1001
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 25511.2 MiB820
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 25481.3 MiB695
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549343.8 KiB718
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหารคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551569.9 KiB823
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหารนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 25481.3 MiB645
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 25491.0 MiB1004
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 25482.0 MiB630
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 25522.8 MiB999
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 25523.4 MiB982
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ. 25522.4 MiB1013
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 25523.7 MiB976
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมาหาวิทยาลัย พ.ศ. 25512.2 MiB1028
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25521.3 MiB982
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550509.5 KiB731
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 25491.6 MiB842

ใส่ความเห็น