«

»

มิ.ย.
03

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

NameSizeHits
NameSizeHits
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มอบอำนาจการบริหารงานบุคคล ว.แพทย์แผนไทย567.7 KiB357
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2549949.8 KiB484
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี672.1 KiB486
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ663.9 KiB495
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ656.0 KiB511
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำฯ (ฉ. 2) พ.ศ. 2553905.7 KiB512
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่ง ผศ. และ รศ. พ.ศ. 25493.9 MiB531
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การได้มาของคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. 25491.8 MiB540
ประกาศสภา มทร. เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2552 (2)1.4 MiB549
ประกาศ มทร. เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน535.6 KiB552
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2552942.2 KiB555
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 25493.6 MiB558
ประกาศ มทร. เรื่องอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี418.1 KiB565
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25512.1 MiB572
ประกาศ มทร. เรื่องหลักเกณฑ์ การจ้างจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงานด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25491.0 MiB574
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง ศ.พิเศษ รศ.พิเศษ ผศ.พิเศษ อ.พิเศษ พ.ศ. 25482.3 MiB575
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ672.8 KiB579
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี683.6 KiB605
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 25521.0 MiB608
คำสั่งสภาฯ มทร.เรื่องแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ574.6 KiB614
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การเปลี่ยนตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และตัดโอนตำแหน่ง พ.ศ. 25512.2 MiB619
ประกาศ มทร. เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2551562.7 KiB620
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 25482.0 MiB625
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 25492.6 MiB630
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหารนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 25481.3 MiB637
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ1.6 MiB639
ประกาศสภาฯ มทร. เรื่องการกำหนดประเภทผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น และหลักเกณฑ์การเทียบสัดส่วนผลงาน พ.ศ. 25522.6 MiB645
ประกาศ คพร. เรื่องเครื่องแบบพนักราชการ1.1 MiB646
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ679.0 KiB646
หลักเกณฑ์และวิธีการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ พนง.สายวิชาการเดิมเพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น123.1 KiB649

ใส่ความเห็น