«

»

มิ.ย.
03

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

NameSizeHits
NameSizeHits
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
พรบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548284.7 KiB6524
ประกาศฯ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ822.4 KiB1173
ประกาศฯ มทร. หลักเกณฑ์การประเมินทดลองปฏิบัติงาน ต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย1.0 MiB1854
ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556729.7 KiB1261
ประกาศ มทร. เรื่องการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก1.1 MiB932
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 25521.9 MiB1619
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553967.5 KiB790
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 25518.9 MiB1109
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก พ.ศ. 25512.7 MiB1011
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบรรจุแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ พ.ศ. 25512.5 MiB924
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25526.1 MiB4187
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25483.2 MiB1530
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 25482.1 MiB701
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 25502.3 MiB859
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 25523.4 MiB965
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรคณบดี พ.ศ. 25481.2 MiB789
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2549693.0 KiB664
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553.pdf 608.5 KiB770
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 25521.7 MiB991
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 25511.2 MiB813
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 25481.3 MiB691
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549343.8 KiB714
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหารคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551569.9 KiB818
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหารนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 25481.3 MiB637
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 25491.0 MiB997
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 25482.0 MiB625
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 25522.8 MiB991
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 25523.4 MiB972
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ. 25522.4 MiB1007
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 25523.7 MiB969

ใส่ความเห็น