«

»

มิ.ย.
03

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

NameSizeHits
NameSizeHits
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมาหาวิทยาลัย พ.ศ. 25512.2 MiB1029
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25521.3 MiB983
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550509.5 KiB733
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 25491.6 MiB842
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ. 25512.0 MiB681
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25512.1 MiB577
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง ศ.พิเศษ รศ.พิเศษ ผศ.พิเศษ อ.พิเศษ พ.ศ. 25482.3 MiB582
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การได้มาของคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. 25491.8 MiB549
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2549949.8 KiB491
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยลัย พ.ศ. 25523.3 MiB2334
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25491.4 MiB656
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 25493.6 MiB563
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 25492.6 MiB638
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การเปลี่ยนตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และตัดโอนตำแหน่ง พ.ศ. 25512.2 MiB625
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 25511.2 MiB680
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำฯ (ฉ. 2) พ.ศ. 2553905.7 KiB518
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่ง ผศ. และ รศ. พ.ศ. 25493.9 MiB536
ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการว่าด้วยการเข้าพักอาศัยบ้านพักสวัสดิการ มทร.ธ พ.ศ. 2552164.8 KiB1163
คำสั่ง สกอ. เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน276.8 KiB1028
คำสั่งสภาฯ มทร.เรื่องแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ574.6 KiB621
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี446.1 KiB1848
บัญชีการจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25521.2 MiB1802
ประกาศ คพร. เรื่องเครื่องแบบพนักราชการ1.1 MiB652
ประกาศ มทร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย23.1 MiB1072
ประกาศ มทร. เรื่องการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2551551.3 KiB859
ประกาศ มทร. เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน535.6 KiB558
ประกาศ มทร. เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2551562.7 KiB627
ประกาศ มทร. เรื่องหลักเกณฑ์ การจ้างจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงานด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25491.0 MiB584
ประกาศ มทร. เรื่องอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี418.1 KiB573
ประกาศ มทร. เรื่องเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย1.5 MiB3033

ใส่ความเห็น