«

»

มิ.ย.
03

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

NameSizeHits
NameSizeHits
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒82.6 KiB1131
ประกาศสภา มทร. เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2552 (2)1.4 MiB554
ประกาศสภา มทร. เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 25524.5 MiB1899
ประกาศสภาฯ มทร. เรื่องการกำหนดประเภทผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น และหลักเกณฑ์การเทียบสัดส่วนผลงาน พ.ศ. 25522.6 MiB654
ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ และการต่อเวลาราชการ2.1 MiB1176
ประกาศฯ คพร ค่าตอบแทนพนังานราชการ1.8 MiB1530
พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547163.9 KiB19307
พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)101.4 KiB17223
มอบอำนาจการบริหารงานบุคคล ว.แพทย์แผนไทย567.7 KiB363
มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย597.5 KiB695
มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว1.2 MiB901
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี683.6 KiB617
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี672.1 KiB491
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ656.0 KiB519
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ663.9 KiB502
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ679.0 KiB655
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ672.8 KiB589
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ664.1 KiB752
มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ที่ 595 ปี 2551748.2 KiB805
มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.25521.8 MiB1759
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร103.8 KiB1033
ระบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547545.2 KiB75853
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 25513.3 MiB694
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานของหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25532.4 MiB815
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 25521.0 MiB617
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2552942.2 KiB561
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ1.6 MiB647
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ข้าราการศึกษาต่อ ฝึกอบรมในประเทศ 25383.1 MiB720
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555349.0 KiB19588
สรุปข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการ716.5 KiB839

ใส่ความเห็น