«

»

มิ.ย.
03

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

NameSizeHits
NameSizeHits
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
การกำหนดเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง644.3 KiB4475
หนังสือมอบอำนาจ กระ ทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล1.0 MiB927
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 255068.5 KiB698
หลักเกณฑ์และะวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ 2) 2552754.9 KiB675
หลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าประกันความเสียหายบ้านพักสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๒84.5 KiB938
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์1.5 MiB885
หลักเกณฑ์และวิธีการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ พนง.สายวิชาการเดิมเพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น123.1 KiB657

ใส่ความเห็น