«

»

มิ.ย.
03

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

NameSizeHits
NameSizeHits
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 255068.5 KiB689
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒82.6 KiB1124
หลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าประกันความเสียหายบ้านพักสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๒84.5 KiB930
พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)101.4 KiB17203
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร103.8 KiB1024
หลักเกณฑ์และวิธีการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ พนง.สายวิชาการเดิมเพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น123.1 KiB649
พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547163.9 KiB19285
ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการว่าด้วยการเข้าพักอาศัยบ้านพักสวัสดิการ มทร.ธ พ.ศ. 2552164.8 KiB1155
คำสั่ง สกอ. เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน276.8 KiB1022
พรบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548284.7 KiB6524
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549343.8 KiB713
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555349.0 KiB19269
ประกาศ มทร. เรื่องอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี418.1 KiB565
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี446.1 KiB1838
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550509.5 KiB724
ประกาศ มทร. เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน535.6 KiB552
ระบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547545.2 KiB72731
ประกาศ มทร. เรื่องการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2551551.3 KiB849
ประกาศ มทร. เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2551562.7 KiB620
มอบอำนาจการบริหารงานบุคคล ว.แพทย์แผนไทย567.7 KiB357
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหารคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551569.9 KiB818
คำสั่งสภาฯ มทร.เรื่องแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ574.6 KiB614
มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย597.5 KiB690
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553.pdf 608.5 KiB769
การกำหนดเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง644.3 KiB4460
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ656.0 KiB511
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ663.9 KiB495
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ664.1 KiB739
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี672.1 KiB486
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ672.8 KiB579

ใส่ความเห็น