«

»

มิ.ย.
03

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

NameSizeHits
NameSizeHits
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ พนง.สายวิชาการเดิมเพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น123.1 KiB657
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์1.5 MiB885
หลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าประกันความเสียหายบ้านพักสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๒84.5 KiB938
หลักเกณฑ์และะวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ 2) 2552754.9 KiB675
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 255068.5 KiB698
หนังสือมอบอำนาจ กระ ทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล1.0 MiB927
การกำหนดเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง644.3 KiB4475
สรุปข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการ716.5 KiB839
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555349.0 KiB19618
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ข้าราการศึกษาต่อ ฝึกอบรมในประเทศ 25383.1 MiB720
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ1.6 MiB647
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2552942.2 KiB561
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 25521.0 MiB617
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานของหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25532.4 MiB816
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 25513.3 MiB694
ระบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547545.2 KiB75895
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร103.8 KiB1033
มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.25521.8 MiB1760
มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ที่ 595 ปี 2551748.2 KiB805
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ664.1 KiB752
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ672.8 KiB589
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ679.0 KiB655
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ663.9 KiB502
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ656.0 KiB519
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี672.1 KiB491
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี683.6 KiB617
มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว1.2 MiB901
มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย597.5 KiB695
มอบอำนาจการบริหารงานบุคคล ว.แพทย์แผนไทย567.7 KiB363
พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)101.4 KiB17223

ใส่ความเห็น