«

»

มิ.ย.
03

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

NameSizeHits
NameSizeHits
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ. 25512.0 MiB673
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25512.1 MiB572
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง ศ.พิเศษ รศ.พิเศษ ผศ.พิเศษ อ.พิเศษ พ.ศ. 25482.3 MiB575
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การได้มาของคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. 25491.8 MiB540
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2549949.8 KiB484
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยลัย พ.ศ. 25523.3 MiB2285
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25491.4 MiB651
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 25493.6 MiB558
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 25492.6 MiB630
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การเปลี่ยนตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และตัดโอนตำแหน่ง พ.ศ. 25512.2 MiB619
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 25511.2 MiB672
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำฯ (ฉ. 2) พ.ศ. 2553905.7 KiB512
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่ง ผศ. และ รศ. พ.ศ. 25493.9 MiB531
ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการว่าด้วยการเข้าพักอาศัยบ้านพักสวัสดิการ มทร.ธ พ.ศ. 2552164.8 KiB1155
คำสั่ง สกอ. เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน276.8 KiB1022
คำสั่งสภาฯ มทร.เรื่องแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ574.6 KiB614
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี446.1 KiB1838
บัญชีการจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25521.2 MiB1788
ประกาศ คพร. เรื่องเครื่องแบบพนักราชการ1.1 MiB646
ประกาศ มทร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย23.1 MiB1053
ประกาศ มทร. เรื่องการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2551551.3 KiB849
ประกาศ มทร. เรื่องการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก1.1 MiB932
ประกาศ มทร. เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน535.6 KiB552
ประกาศ มทร. เรื่องหลักเกณฑ์ การจ้างจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงานด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25491.0 MiB574
ประกาศ มทร. เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2551562.7 KiB620
ประกาศ มทร. เรื่องอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี418.1 KiB565
ประกาศ มทร. เรื่องเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย1.5 MiB3001
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒82.6 KiB1124
ประกาศสภา มทร. เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2552 (2)1.4 MiB549
ประกาศสภา มทร. เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 25524.5 MiB1883

ใส่ความเห็น