«

»

มิ.ย.
03

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

NameSizeHits
NameSizeHits
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศสภาฯ มทร. เรื่องการกำหนดประเภทผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น และหลักเกณฑ์การเทียบสัดส่วนผลงาน พ.ศ. 25522.6 MiB645
ประกาศฯ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ822.4 KiB1173
ประกาศฯ คพร ค่าตอบแทนพนังานราชการ1.8 MiB1525
ประกาศฯ มทร. หลักเกณฑ์การประเมินทดลองปฏิบัติงาน ต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย1.0 MiB1854
ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ และการต่อเวลาราชการ2.1 MiB1170
พรบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548284.7 KiB6524
พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547163.9 KiB19285
พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)101.4 KiB17203
มอบอำนาจการบริหารงานบุคคล ว.แพทย์แผนไทย567.7 KiB357
มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย597.5 KiB690
มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว1.2 MiB889
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี683.6 KiB605
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี672.1 KiB486
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ664.1 KiB739
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ656.0 KiB511
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ663.9 KiB495
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ679.0 KiB646
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ672.8 KiB579
มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ที่ 595 ปี 2551748.2 KiB798
มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.25521.8 MiB1748
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร103.8 KiB1024
ระบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547545.2 KiB72731
ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556729.7 KiB1261
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 25513.3 MiB688
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานของหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25532.4 MiB806
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 25521.0 MiB608
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2552942.2 KiB555
ระเบียบ มทร. ว่าด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ1.6 MiB639
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ข้าราการศึกษาต่อ ฝึกอบรมในประเทศ 25383.1 MiB715
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555349.0 KiB19269

ใส่ความเห็น