«

»

มิ.ย.
03

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

NameSizeHits
NameSizeHits
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
สรุปข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการ716.5 KiB821
หนังสือมอบอำนาจ กระ ทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล1.0 MiB921
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 255068.5 KiB689
หลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าประกันความเสียหายบ้านพักสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๒84.5 KiB930
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์1.5 MiB876
หลักเกณฑ์และวิธีการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ พนง.สายวิชาการเดิมเพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น123.1 KiB649
หลักเกณฑ์และะวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ 2) 2552754.9 KiB667

ใส่ความเห็น