«

»

ก.ค.
28

ลูกจ้างชั่วคราว

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว5.1 MiB2065
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินลูกจ้างชั่วคราว1.0 MiB1800
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว791.4 KiB822
แบบมอบหมายงาน267.6 KiB753
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว77.0 KiB889
หนังสือขอลาออก44.5 KiB586
Form ทะเบียนประวัติ84.5 KiB1744
แบบส่งตรวจสอบวุฒิการศึกษา31.9 KiB5931
ตัวอย่างคำสั่งอนุญาตให้ลาออก92.2 KiB857
ตัวอย่างคำสั่งจ้างลูกจ้าง105.4 KiB1333

ใส่ความเห็น