«

»

ก.ค.
28

ลูกจ้างชั่วคราว

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว5.1 MiB2154
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินลูกจ้างชั่วคราว1.0 MiB1908
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว791.4 KiB920
แบบมอบหมายงาน267.6 KiB806
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว77.0 KiB958
หนังสือขอลาออก44.5 KiB641
Form ทะเบียนประวัติ84.5 KiB1863
แบบส่งตรวจสอบวุฒิการศึกษา31.9 KiB7545
ตัวอย่างคำสั่งอนุญาตให้ลาออก92.2 KiB969
ตัวอย่างคำสั่งจ้างลูกจ้าง105.4 KiB1540

ใส่ความเห็น