«

»

ก.ค.
28

การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หนังสือ สกอ. ที่ เรื่อง การจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตำแหน่งสายงานและระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
Power Point การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ใส่ความเห็น