«

»

ก.ค.
29

โครงการเกษียณก่อนอายุก่อนกำหนด ปี 2554

ด้วยคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้พิจารณาเห็นชอบ แผนดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรณีส่วนราชการมีอัตรากำลังไม่เพียงพอแก่การทำงานตามบทบาท ภารกิจ และมีประเด็นจำนวนข้าราชการสูงอายุ (50 ปีขึ้นไป) มากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนข้าราชการของส่วนราชการ โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของกลุ่มเป้าหมาย สำหรับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมมาตรการฯ ในกรณีดังกล่าวได้จำนวน 15 คน และให้ใช้งบประมาณจากงบบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงประกาศคุณสมบัติ และสิทธิประโยชน์ ของผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

ประกาศมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ
แบบหนังสือของลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ
หนังสือขอระงับการลาออก

ใส่ความเห็น