«

»

ก.ค.
29

ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์ ฉบับที่ 2

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์ไว้แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 จึงเห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับ1
1.0 MiB
825 Downloads
รายละเอียด...
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับ2
394.2 KiB
670 Downloads
รายละเอียด...
แบบการขอกำหนดอัตราค่าจ้างพม.
แบบการขอกำหนดอัตราค่าจ้างพม.
แบบการขอกำหนดอัตราค่าจ้างพม.pdf
750.1 KiB
599 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น