«

»

ส.ค.
01

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พศ.2553

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติการ
บริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วิชาการพัสดุ
วิเทศสัมพันธ์
วิชาการเงินและบัญชีตรวจสอบภายใน
โสตทัศนศึกษา
ประชาสัมพันธ์
วิชาการเกษตร
วิศวกรรม
วิชาการศึกษา
บรรณารักษ์
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ตำแหน่งประเภททั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โสตทัศนศึกษา
ช่างพิมพ์
ช่างเขียนแบบ
ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างเทคนิค
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด

ตำแหน่งประเภทบริหาร
ผู้บริหาร ผอ.สนง. ผอ.กอง

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
สถาปัตยกรรม

ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ศ. รศ. ผศ. อ.

ใส่ความเห็น