«

»

ก.ย.
02

การกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้สูงขึ้น

การกำหนดระดับตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
1. ข้อบังคับฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2. ประกาศสภาฯ เรื่องการกำหนดระดับตำแหน่ง
3. ตารางรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง
4. เส้นทางความก้าวหน้าตำแหน่งสายวิชาชีพ

ใส่ความเห็น